ร่วมงาน SX2023 ต่อยอดชุมชนคลองลัดมะยม สู่ย่านสร้างสรรค์ ชุมชนพูนบำเพ็ญ


ผอ.เยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) สร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกทีดีกว่า” Good Balance, Better World ตามแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ที่น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการจัดงาน

สำหรับเขตภาษีเจริญ โดยมหาวิทยาลัยสยาม ได้นำเสนอโครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน ด้วยการดึงวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน, ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ และวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน, เครือข่ายท่องเที่ยว 3 ย่าน.3 คลอง 3 ชุมชน จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวย่านสร้างสรรค์ “เที่ยว ชิม ชม ย่านริมคลอง” เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชน

นอกจากนี้ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ยังออกบูธนำผลิตภัณฑ์และของดีชุมชนจัดจำหน่าย ที่ชั้น LG ฮอลล์ 8 บูธ D34
รายละเอียดทั้งหมด https://www.facebook.com/photo/?fbid=699619642201204&set=pcb.699620038867831