SEAGA 2023 in Bangkok


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกันจัดงาน Southeast Asian Geography Association (ครั้งที่ 23) หรือ SEAGA 2023 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

โดยในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน อาทิ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งบรรยายในหัวข้อ “Thailand Environment Policy: Moving towards sustainable future” ซึ่งกล่าวถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยรวมถึงแนวนโยบายที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การประชุมนานาชาติ SEAGA (ครั้งที่23) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางนโยบายด้านการพัฒนาเมืองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

https://www.tei.or.th/en/environment_news_detail.php?eid=2299