การประชุม เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Sustainable University Network Of Thailand : Sun Thailand