พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจธ. กับ ม.สยาม