Sustainability student organizations

1. ชมรมสองมือเพื่อสังคม ชมภาพกิจกรรมของชมรมทั้งหมดที่นี่ Click!!! Image Gallery

2. ชมรมปิดทองหลังพระ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดของชมรมที่นี่ Click!!! Image Gallery

3. ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดของชมรมได้ที่นี่ Click!!! Image Gallery!

4. Siamuโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ชมภาพกิจกรรม Click!!! Image Gallery

5. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท 

6. ชมรมภาวะผู้นำ 

   
 
    
 

Sustainability events

Siam University

www.sustainability.siam.edu

Sustainability Report 2018